ĐỤ TẬP THỂ, CHÆ I BOT BẰNG THẾ TRá»’NG C&Acirc_Y CHUỐI Cá»°C SƯỚNG